ஆராரோ ஆரிரரோ…

ஆராரோ ஆரிரரோ…  ஆரிரரோ ஆராரோ …   கண்மணியே நீ கண்ணுறங்கு… பாலூட்ட சோறூட்ட உன் தாயும் அவள் இங்கிருக்க… கண்மணியே நீ கண்ணுறங்கு… ஆராரோ ஆரிரரோ…  ஆரிரரோ ஆராரோ … பாராட்ட சீறாட்ட தந்தையும் நான் வந்திருக்க… கண்மணியே நீ கண்ணுறங்கு… ஆராரோ ஆரிரரோ…  ஆரிரரோ ஆராரோ … சின்ன கால்கள் ரெண்டும் குதித்திட பிஞ்சு கைகள் ரெண்டும் வட்டமிட நேரமில்லை நேரமில்லை…. இது நீ கண்ணுறங்கும் நேரமடி…. ஆராரோ ஆரிரரோ…  ஆரிரரோ ஆராரோ … […]